CSP

NA

NRSV

1 Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží, a bratr Sosthenes

1 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός,

1  Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes,

2 církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, jejich i našeho:

2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν·

2  To the church of God that is in Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours:

3 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3  Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

4 Stále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši:

4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

4  I give thanks to my God always for you because of the grace of God that has been given you in Christ Jesus,

5 Neboť v něm jste byli ve všem obohaceni, v každém slovu i každém poznání,

5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,

5  for in every way you have been enriched in him, in speech and knowledge of every kind--

6 tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo,

6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν,

6  just as the testimony of Christ has been strengthened among you--

7 takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista.

7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·

7  so that you are not lacking in any spiritual gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ.

8 On vás také bude utvrzovat až do konce, bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista.

8 ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

8  He will also strengthen you to the end, so that you may be blameless on the day of our Lord Jesus Christ.

9 Věrný Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána.

9 πιστὸς ὁ θεὸς δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

9  God is faithful; by him you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord.

10 Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku.

10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.

10  Now I appeal to you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you be in agreement and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same purpose.

11 Neboť lidé Chloé mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory.

11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν.

11  For it has been reported to me by Chloe's people that there are quarrels among you, my brothers and sisters.

12 Mluvím o tom, že každý z vás říká: ‚Já jsem Pavlův‘, ‚Já zase Apollův‘, ‚Já zase Kéfův‘, ‚A já Kristův‘.

12 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλῶ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.

12  What I mean is that each of you says, "I belong to Paul," or "I belong to Apollos," or "I belong to Cephas," or "I belong to Christ."

13 Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni v Pavlovo jméno?

13 μεμέρισται ὁ Χριστόσ; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;

13  Has Christ been divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul?

14 Děkuji Bohu, že jsem kromě Krispa a Gaia nikoho z vás nepokřtil,

14 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον,

14  I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius,

15 aby nikdo nemohl říci, že jste byli pokřtěni v mé jméno.

15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε.

15  so that no one can say that you were baptized in my name.

16 Pokřtil jsem i Štěpánův dům. Jinak nevím, že bych byl někoho jiného pokřtil.

16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.

16  (I did baptize also the household of Stephanas; beyond that, I do not know whether I baptized anyone else.)

17 Neboť Kristus mne neposlal křtít, ale hlásat evangelium, ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn.

17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

17  For Christ did not send me to baptize but to proclaim the gospel, and not with eloquent wisdom, so that the cross of Christ might not be emptied of its power.

18 Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží.

18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν.

18  For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.

19 Je napsáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘

19 γέγραπται γάρ, Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.

19  For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart."

20 Kde moudrý? Kde učitel Zákona? Kde řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím?

20 ποῦ σοφόσ; ποῦ γραμματεύσ; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;

20  Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world?

21 Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří.

21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.

21  For since, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, God decided, through the foolishness of our proclamation, to save those who believe.

22 Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost,

22 ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν,

22  For Jews demand signs and Greeks desire wisdom,

23 my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství,

23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν,

23  but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles,

24 ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista – Boží moc a Boží moudrost.

24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν·

24  but to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God.

25 Neboť co u Boha bláznivé, je moudřejší než lidé, a co u Boha slabé, silnější než lidé.

25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

25  For God's foolishness is wiser than human wisdom, and God's weakness is stronger than human strength.

26 Vidíte, bratři, vás povolal: ne mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených.

26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

26  Consider your own call, brothers and sisters: not many of you were wise by human standards, not many were powerful, not many were of noble birth.

27 Ale co u světa bláznivé, si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co u světa slabé, si vybral Bůh, aby zahanboval silné;

27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά,

27  But God chose what is foolish in the world to shame the wise; God chose what is weak in the world to shame the strong;

28 a co u světa neurozené a méněcenné, si vybral Bůh, dokonce to, co není, aby zrušil to, co je,

28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,

28  God chose what is low and despised in the world, things that are not, to reduce to nothing things that are,

29 aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit.

29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

29  so that no one might boast in the presence of God.

30 Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením,

30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,

30  He is the source of your life in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption,

31 aby tak, jak je napsáno: ‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘

31 ἵνα καθὼς γέγραπται, Ὁ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.

31  in order that, as it is written, "Let the one who boasts, boast in the Lord."