CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

1 Nyní tedy žádného odsouzení pro ty, v Kristu Ježíši .

1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,

1 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.

1 A protož neníť již žádného odsouzení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, totiž nechodícím podle těla, ale podle Ducha.

1 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

1 Acum, deci, nu este nici o osîndire pentru cei ce Sunt în Hristos Isus, care nu trãiesc dupã îndemnurile firii pãmânteşti, ci dupã îndemnurile Duhului.

1  There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.

2 Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.

2 neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

2 Zákon Ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti.

2 Nebo zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hřícha a smrti.

2 ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

2 În adevãr, legea Duhului de viaţã în Hristos Isus, m-a izbãvit de Legea pãcatului şi a morţii.

2  For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death.

3 Neboť co Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a za hřích a odsoudil hřích v těle,

3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích,

3 Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích,

3 Nebo seč nemohl býti Zákon, byv mdlý pro tělo, Bůh poslav Syna svého v podobnosti těla hřícha, a to příčinou hřícha, odsoudil hřích na těle,

3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί,

3 Cãci-lucru cu neputinţã Legii, întrucît firea pãmânteascã (Greceşte: carnea, aici şi peste tot unde e "firea pãmânteascã".) o fãcea fãrã putere-Dumnezeu a osîndit pãcatul în firea pãmânteascã, trimeţînd, din pricina pãcatului, pe însuşi Fiul Sãu într-o fire asemãnãtoare cu a pãcatului,

3  For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do: by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and to deal with sin, he condemned sin in the flesh,

4 aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha.

4 a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.

4 aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha.

4 Aby spravedlnost Zákona vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme podle těla, ale podle Ducha.

4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.

4 pentru ca porunca Legii sã fie împlinitã în noi, care trãim nu dupã îndemnurile firii pãmânteşti, ci dupã îndemnurile Duhului.

4  so that the just requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh but according to the Spirit.

5 Ti, kdo jsou podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, podle Ducha, věci Ducha.

5 Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní.

5 Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha.

5 Ti zajisté, kteříž jsou podle těla živi, chutnají to, což jest těla, ale ti, kteříž jsou živi podle Ducha, oblibují to, což jest Ducha.

5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος.

5 În adevãr, cei ce trãiesc dupã îndemnurile firii pãmânteşti, umblã dupã lucrurile firii pãmânteşti; pe când cei ce trãiesc dupã îndemnurile Duhului, umblã dupã lucrurile Duhului.

5  For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit.

6 Myšlení těla smrt, myšlení Ducha život a pokoj.

6 Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

6 Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.

6 Nebo smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak Ducha život a pokoj,

6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη·

6 Si umblarea dupã lucrurile firii pãmânteşti, este moarte, pe când umblarea dupã lucrurile Duhului este viaţã şi pace.

6  To set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.

7 Myšlení těla totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže.

7 Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.

7 Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu.

7 Protože smýšlení těla jest nepřátelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není poddáno, a aniž hned může býti.

7 διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν, τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται·

7 Fiindcã umblarea dupã lucrurile firii pãmânteşti este vrãjmãşie împotriva lui Dumnezeu, cãci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate sã se supunã.

7  For this reason the mind that is set on the flesh is hostile to God; it does not submit to God's law-- indeed it cannot,

8 Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.

8 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.

8 Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.

8 Protož ti, kteříž jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou.

8 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται.

8 Deci, cei ce Sunt pãmânteşti, nu pot sã placã lui Dumnezeu.

8  and those who are in the flesh cannot please God.

9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.

9 Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.

9 Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.

9 Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží přebývá v vás. Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho.

9 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

9 Voi însã nu mai Sunteţi pãmânteşti, ci duhovniceşti, dacã Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-adevãr în voi. Dacã n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.

9  But you are not in the flesh; you are in the Spirit, since the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him.

10  -li však Kristus ve vás, sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch živý kvůli spravedlnosti.

10 Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni.

10 Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti.

10 A jest-liť Kristus v vás, tedy ač tělo umrtveno jest pro hřích, však duch živ jest pro spravedlnost.

10 εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.

10 Si dacã Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina pãcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihãnirii.

10  But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness.

11 Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, ten, který vzkřísil Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.

11 Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.

11 Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.

11 Jestližeť pak Duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá v vás, ten, kterýž vzkřísil Krista z mrtvých, obživí i smrtelná těla vaše, pro přebývajícího Ducha jeho v vás.

11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν.

11 Si dacã Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Sãu, care locuieşte în voi.

11  If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also through his Spirit that dwells in you.

12 Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ne těla, abychom podle těla žili.

12 A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle.

12 Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla.

12 A takž tedy, bratří, dlužníciť jsme ne tělu, abychom podle těla živi byli.

12 Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν·

12 Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorãm nimic firii pãmânteşti, ca sã trãim dupã îndemnurile ei.

12  So then, brothers and sisters, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh--

13 Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít; jestliže však Duchem usmrcujete činy těla, budete žít.

13 Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít.

13 Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.

13 Nebo budete-li podle těla živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky těla mrtvili, živi budete.

13 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνῄσκειν, εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε ζήσεσθε.

13 Dacã trãiţi dupã îndemnurile ei, veţi muri; dar dacã, prin Duhul, faceţi sã moarã faptele trupului, veţi trãi.

13  for if you live according to the flesh, you will die; but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live.

14 Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové.

14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

14 Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.

14 Nebo kteřížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží.

14 ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσιν.

14  Cãci toţi cei ce Sunt cãlãuziţi de Duhul lui Dumnezeu Sunt fii ai lui Dumnezeu.

14  For all who are led by the Spirit of God are children of God.

15 Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

15 Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

15 Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!

15 Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k bázni, ale přijali jste Ducha synovství, v němžto voláme Abba, totiž Otče.

15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, Αββα ὁ πατήρ·

15 Si voi n-aţi primit un duh de robie, ca sã mai aveţi fricã; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face sã strigãm: "Ava! adicã: Tatã!"

15  For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption. When we cry, "Abba! Father!"

16 Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.

16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

16 Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

16 A tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží.

16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ.

16 Însuş Duhul adevereşte împreunã cu duhul nostru cã Suntem copii ai lui Dumnezeu.

16  it is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God,

17  -li však děti, i dědicové – dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s trpíme, abychom spolu s byli také oslaveni.

17 A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.

17 A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.

17 A jestliže synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, však tak, jestliže spolu s ním trpíme, abychom spolu i oslaveni byli.

17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν.

17 Si, dacã Suntem copii, Suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreunã moştenitori cu Hristos, dacã suferim cu adevãrat împreunã cu El, ca sã fim şi proslãviţi împreunã cu El.

17  and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ-- if, in fact, we suffer with him so that we may also be glorified with him.

18 Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena.

18 Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.

18 Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit.

18 Nebo tak za to mám, že nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se zjeviti má na nás.

18 Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.

18  Eu socotesc cã suferinţele din vremea de acum nu Sunt vrednice sã fie puse alãturi cu slava viitoare, care are sã fie descoperitã faţã de noi.

18  I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory about to be revealed to us.

19 Vždyť tvorstvo toužebně vyhlíží očekává zjevení Božích synů –

19 Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

19 Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů.

19 Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích.

19 ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται·

19 De asemenea, şi firea aşteaptã cu o dorinţã înfocatã descoperirea fiilor lui Dumnezeu.

19  For the creation waits with eager longing for the revealing of the children of God;

20 neboť tvorstvo bylo poddáno marnosti; ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který poddal – a má naději,

20 Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje,

20 Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději,

20 Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal,

20 τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ' ἑλπίδι

20 Cãci firea a fost supusã deşertãciunii-nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o-cu nãdejdea însã,

20  for the creation was subjected to futility, not of its own will but by the will of the one who subjected it, in hope

21 že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí.

21 že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.

21 že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí.

21 V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích.

21 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ.

21 cã şi ea va fi izbãvitã din robia stricãciunii, ca sã aibã parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.

21  that the creation itself will be set free from its bondage to decay and will obtain the freedom of the glory of the children of God.

22 Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu.

22 Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.

22 Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu.

22 Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad,

22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν·

22 Dar ştim cã pânã în ziua de azi, toatã firea suspinã şi sufere durerile naşterii.

22  We know that the whole creation has been groaning in labor pains until now;

23 A nejen , ale i my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, vykoupení svého těla.

23 A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.

23 A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla.

23 A netoliko ono, ale i my, prvotiny Ducha mající, i myť také sami v sobě lkáme, zvolení synů Božích očekávajíce, a tak vykoupení těla našeho.

23 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν.

23 Si nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinãm în noi, şi aşteptãm înfierea, adicã rãscumpãrarea trupului nostru.

23  and not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly while we wait for adoption, the redemption of our bodies.

24 V té naději jsme byli zachráněni; naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by ještě doufal?

24 Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?

24 Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?

24 Nebo nadějí spaseni jsme. Naděje pak, kteráž se vidí, není naděje. Nebo což kdo vidí, proč by se toho nadál?

24 τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν· ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς· ὃ γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει;

24 Cãci în nãdejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nãdejde care se vede, nu mai este nãdejde: pentru cã ce se vede, se mai poate nãdãjdui?

24  For in hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what is seen?

25 Ale doufáme-li co nevidíme, očekáváme s vytrvalostí.

25 Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

25 Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.

25 Pakli čehož nevidíme, toho se nadějeme, tedy toho skrze trpělivost očekáváme.

25 εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι' ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα.

25 Pe când, dacã nãdãjduim ce nu vedem, aşteptãm cu rãbdare.

25  But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.

26 A stejně tak i Duch se spolu s ujímá naší slabosti. Vždyť nevíme, jak co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.

26 Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

26 Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.

26 Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.

26 Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·

26 Si tot astfel şi Duhul ne ajutã în slãbiciunea noastrã: cãci nu ştim cum trebuie sã ne rugãm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrãite.

26  Likewise the Spirit helps us in our weakness; for we do not know how to pray as we ought, but that very Spirit intercedes with sighs too deep for words.

27 A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké myšlení Ducha, že se podle Boha přimlouvá za svaté.

27 Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

27 Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.

27 Ten pak, kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle Boha prosí za svaté.

27 ὁ δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.

27 Si Cel ce cerceteazã inimile, ştie care este nãzuinţa Duhului; pentru cã El mijloceşte pentru sfinţi dupã voia lui Dumnezeu.

27  And God, who searches the heart, knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God.

28 Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle předsevzetí.

28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

28 Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru.

28 Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou.

28 οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν.

28 De altã parte, ştim cã toate lucrurile lucreazã împreunã spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce Sunt chemaţi dupã planul Sãu.

28  We know that all things work together for good for those who love God, who are called according to his purpose.

29 Neboť které předem poznal, také předem určil, připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími;

29 Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími;

29 Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci.

29 Nebo kteréž předzvěděl, ty i předzřídil, aby byli připodobněni obrazu Syna jeho, aby tak on byl prvorozený mezi mnohými bratřími.

29 ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·

29 Cãci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi Hotãrât mai dinainte sã fie asemenea chipului Fiului Sãu, pentru ca El sã fie cel întâi-nãscut dintre mai mulţi fraţi.

29  For those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn within a large family.

30 které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.

30 které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.

30 A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.

30 Kteréž pak předzřídil, těch i povolal, a kterýchž povolal, ty i ospravedlnil, a kteréž ospravedlnil, ty i oslavil.

30 οὓς δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν· καὶ οὓς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν.

30 Si pe aceia pe care i-a Hotãrât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihãniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihãniţi, i-a şi proslãvit.

30  And those whom he predestined he also called; and those whom he called he also justified; and those whom he justified he also glorified.

31 Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo proti nám?

31 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

31 Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?

31 Což tedy díme k tomu? Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo proti nám?

31 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ' ἡμῶν;

31 Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacã Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastrã?

31  What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us?

32 On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?

32 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

32 Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní?

32 Kterýž ani vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal?

32 ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται;

32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Sãu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fãrã platã, împreunã cu El, toate lucrurile?

32  He who did not withhold his own Son, but gave him up for all of us, will he not with him also give us everything else?

33 Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Bůh ten, kdo ospravedlňuje!

33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!

33 Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje!

33 Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? Bůh jest, jenž ospravedlňuje.

33 τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς ὁ δικαιῶν·

33 Cine va ridica pîrã împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihãniţi!

33  Who will bring any charge against God's elect? It is God who justifies.

34 Kdo ten, který odsoudí? Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen , je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

34 Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!

34 Kdo jest, ješto by je odsoudil? Kristus jest, kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na pravici Boží jest, kterýž také i oroduje za nás.

34 τίς ὁ κατακρινῶν; Χριστὸς Ἰησοῦσ ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ ἐγερθείς, ὃς καί ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν.

34 Cine-i va osîndi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stã la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!

34  Who is to condemn? It is Christ Jesus, who died, yes, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed intercedes for us.

35 Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?

35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

35 Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?

35 A protož kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Zdali zarmoucení, aneb úzkost, nebo protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč?

35 τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;

35 Cine ne va despãrţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strîmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrãcãminte sau primejdia sau sabia?

35  Who will separate us from the love of Christ? Will hardship, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

36 Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce na porážku.‘

36 Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku."

36 Jak je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás."

36 Jakož psáno jest: Pro tebe mrtveni býváme celý den, jmíni jsme jako ovce oddané k zabití.

36 καθὼς γέγραπται ὅτι Ἕνεκεν σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.

36 Dupã cum este scris: "Din pricina Ta Suntem daţi morţii toatã ziua; Suntem socotiţi ca nişte oi de tãiat."

36  As it is written, "For your sake we are being killed all day long; we are accounted as sheep to be slaughtered."

37 Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.

37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

37 V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje!

37 Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval.

37 ἀλλ' ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.

37 Totuşi în toate aceste lucruri noi Suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

37  No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.

38 Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci,

38 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

38 Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc,

38 Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí,

38 πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις

38 Cãci Sunt bine încredinţat cã nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stãpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,

38  For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers,

39 ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která v Kristu Ježíši, našem Pánu.

39 ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

39 výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!

39 Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.

39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.

39 nici înãlţimea, nici adâncimea, nici o altã fãpturã (Sau: zidire.), nu vor fi în stare sã ne despartã de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

39  nor height, nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.